فایل word حفاظت ريز شبکه با رله هاي دو جهتي و محدود کننده جريان خطا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حفاظت ريز شبکه با رله هاي دو جهتي و محدود کننده جريان خطا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ریزشبکهها شکل جدیدی از شبکههای توزیع هستند که برای بهرهبرداری بهتر و استفاده بیشتر از مزایای منابع تولید پراکنده پیشنهاد شدهاند .یکی از چالشهای پیش روی ریزشبکهها, حفاظت آنها است .در این مقاله برای حفاظت ریزشبکه در دو دو مد, رلههای اضافهجریان دو جهتی همراه به محدودکننده جریان خطا پیشنهاد شده است .ابتدا مسئله تنظیم بهینه رلههای اضافهجریان برای رلههای دو جهتی تشریح و روابط آن بیان شده است .در ادامه با تنظیم مناسب رلههای پیشنهادی و تعیین امپدانس محدود کننده جریان خطا, هماهنگی حفاظتی برای ریزشبکه مورد مطالعه انجام شده است. تنظیم بهینه رلههای پیشنهادی و امپدانس بهینه محدود کننده جریان خطا با الگوریتم ژنتیک انجام شده است .همانوطر که نتایج شبیهسازی نشان میدهد, زمان رفع خطا در نتیجه استفاده از رلههای دو جهتی کاهش مییابد .شبیسازیها در نرم افزار . MATLAB انجام شده است

لینک کمکی