فایل word حذف بارولتاژي هوشمند درپست هاي فشارقوي بااستفاده ازالگوريتم جستجوي گرانشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حذف بارولتاژي هوشمند درپست هاي فشارقوي بااستفاده ازالگوريتم جستجوي گرانشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

باتوجه به روند کندسرمایه گذاری دربخش توسعه شبکه درسالهای اخیر به زودی شاهد پرشدن ظرفیت انتقال و مستعدتر شدن شبکه های برق برای فروپاشی ولتاژ خواهیم بود هدف ازاین مقاله بیان ضرورت داشتن طرح های UVLS حذف بارولتاژی درسیستم قدرت به منظور حفظ پایداری ولتاژ شبکه و همچنین بررسی این بحث با استفاد هازالگوریتم جستجوی گرانشی GSA برای انتخاب بهینه ترین مقدار حذف بار وهمچنین مستعدترین باس های شبکه برای اعمال حذف بار می باشد درانتها برتری الگوریتم GSA نسبت به روشهای مشابه مانند الگوریتم ژنتیک توسط شبیه سازی برروی شبکه 30باسه IEEE نشان داده شده است

لینک کمکی