فایل word چرخه پيشنهادي براي مديريت دانش در شبکه هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چرخه پيشنهادي براي مديريت دانش در شبکه هاي اجتماعي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

توسعه وب جهانگستر سبب رشد چشمگیر دادهها و اطلاعات شده است .مسلما این امر نیازمند روشها و فنونی است که بتواند امکان دستیابی کارا به اطلاعات و استخراج دانش از آنها را فراهم کند .امروزه شبکههای اجتماعی بستری برای تبادل نظرات, عقاید و اندیشههای کاربران است .کاربران این شبکه ها محتواهای خود را با یکدیگر به اشتراک م یگذارند و سایر کاربران به حاشیه نویسی و ارایه نظر پیرامون آنها م یپردازند .این شیوهی ارایه نظر را اصطلاحا ) حاشیه نویسی اجتماعی (می نامند .تجمیع نظرات و انتقادات حاشیه نگاران در این شبکه ها به گونهای دانش آفرین است که م یتوان از این دانش نهفته برای مقاصد مختلف بهره برد .مجموعهی حاشیه نویسی های اجتماعی ذاات یک پایگاهدادهی متنی بدون ساختار را تشکیل م یدهند .چنانچه روند کشف دانش و کاربردیسازی آن بهصورت مخاطبمحور صورت گیرد, چرخه مدیریت دانش به مقصود نهایی خود که همانا یکپارچهسازی دانش در محیط کسبوکار است, خواهد رسید .در این مقاله قصد داریم چرخهی مدیریت دانش کاربردی را برای شبکه های اجتماعی پیشنهاد دهیم که با کشف مستقیم دانش از حاشیه نویسی های اجتماعی منطبق بر چرخه ی مدیریت دانش مک ا لروی (McElroy) , دانش را در جهت فرآیندهای کسب وکار منطبق نماید

لینک کمکی