فایل word جايابي بهينه منابع توليد پراکنده به منظور بهبود حدبارپذيري شبکه توزيع باالگوريتم HBMO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي بهينه منابع توليد پراکنده به منظور بهبود حدبارپذيري شبکه توزيع باالگوريتم HBMO :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه باافزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی و ا فزایش بازدهی منابع تولید پراکنده استفاده ازاین واحدها درشبکه های توزیع بسیاررایج شده است ازطرفی شبکه های توزیع بعدازتجدیدساختارصنعت برق و گرایش به سمت خصوصی سازی و عامل سود اقتصادی منجر به آن شده است که این شبکه ها درنزدیکی حداکثرحدبارپذیری بهره برداری گردند و بدین وسیله ناخواسته سیستم را به سمت ناپایداری ولتاژ میل میدهند لذا لازم است که مکان بهینه این منابع به منظور بهبود حدبارپذیری شبکه جایابی گردد دراین مقاله بااستفادها زالگوریتم HBMO و پخش بارتداومی به جایابی منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پارامتر حدبارپذیری شبکه بادرنظر گرفتن خاصیت احتمالی بارپرداخته شده است

لینک کمکی