فایل word جايابي بهينه چندهدفي منابع توليد پراکنده درسيستم هاي توزيع بادرنظر گرفتن مدل بارومدل منبع توليد پراکنده بااستفاده ازالگوريتم پرندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي بهينه چندهدفي منابع توليد پراکنده درسيستم هاي توزيع بادرنظر گرفتن مدل بارومدل منبع توليد پراکنده بااستفاده ازالگوريتم پرندگان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

باافزایش رو به رشد درخواست انرژی الکتریکی و نیز توسعه شبکه برق واحدهای تولید پراکنده بیش ازگذشته مورد توجه قرارگرفته اند لذا جایابی بهینه واحدها یتولید پراکنده و تاثیرات آنها برپارامترهای شبکه مساله ای مهم می باشد دراین مقاله مساله جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده درسیستم های توزیع مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است بدین منظور ازیک تابع چندهدفی وزن دهی شده و الگوریتم پرندگان به منظور رسیدن به مکان و اندازه بهینه منابع تولید پراکنده بهره گرفته شده است توابع هدف درنظر گرفته شده دراین مقاله شامل کمینه کردن تلفات توان اکتیو و راکتیو و بهبود پروفیل و پایداری ولتاژ درسیستم توزیع می باشد که درآن قیود بار و عملیاتی نیز درنظر گرفته شده است این مساله چندهدفی بااستفاده ازروش AHP و الگوریتم پرندگان حل شده است همچنین تاثیر مدل بار و منبع تولید پراکنده درجایابی بهینه منابع تولید پراکنده مورد بررسی قرارگرفته است به منظور نشان دادن کارایی روش پیشنهادی جایابی بهینه منابع تولید پراکنده درسیستم های توزیع روش ارایه شده برروی سیستم توزیع 33 شینه IEEE مورد شبیه سازی قرارگرفته است نتایج حاصله ازشبیه سازی ها دقت و کارایی روش پیشنهادی را نشان میدهد

لینک کمکی