فایل word تنظيم سطح آستانه در آشکارساز آستانه بلور فوتوني جهت استفاده در مدارات تمام نوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تنظيم سطح آستانه در آشکارساز آستانه بلور فوتوني جهت استفاده در مدارات تمام نوري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این مقاله یک روش کلی برای طراحی توابع و دروازه های منطقی بلور فوتونی تمام نوری بر مبنای مفهوم منطق آستانه معرف ی و سپس ی ک آشکار ساز آستانه طراح ی و ش بیه سا زی شده است .ی ک مکا نیزم کارا برای جابجایی مقدار آستانه پیشنهاد شد است که بر ای طراح ی توابع منطق ی مختلف ضرو ری م ی باشد . مبن ای این روش قرار دادن کاواک های غیرخطی پشت سر هم بصورت آبشاری و همچنین تغییر شعاع میل ههای غیرخطی در ناحیه هر کاواک نسبت به کاواک بع دی م یباشد که نه تنها باعث جابج ایی مقدار آستانه م یشود بلکه باعث ایجاد ش یب تند در نمودار جابج ایی آشکار ساز نی ز م یشود . .از روش تفاضل محدود در حوزه زمان و همچنین رو ش بسط امواج تخ ت بر ای ش بیه سا زی استفاده شده است .بیشت رین توان مورد نی از بر ای عملی ات سوییچینگ مقدار 9 میکرو وات م یباشد

لینک کمکی