فایل word ترکيب فازي مدل هاي پيش بين جريان ترافيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ترکيب فازي مدل هاي پيش بين جريان ترافيک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پی شبینی جریان ترافیک یکی از راه ح لهایی است که برای جلوگیری از بروز ازدحام در بزرگراه ها ارائه می شود .با توجه به انواع مختلف مدل های پی شبین استفاده شده, تاکنون یک مدل کامل و جامعی برای پیش بینی جریان ترافیک ایجاد نشده است که بتواند مانع وقوع ازدحام در تمامی شرایط مختلف ترافیکی بشود .یک ایده جالب برای حل این مساله, استفاده از ترکیب چندین مدل پی شبین متفاوت برای کاهش خطای پیش بینی م یباشد .در این مقاله یک مدل ترکیب جدید براساس منطق فازی جهت پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک ارائه شده است .در ادامه برای نشان دادن عملکرد این مدل ترکیبی جدید, شبیه سازی هایی را براساس داده های واقعی در نرم افزار . MATLAB انجام داده ایم

لینک کمکی