فایل word تاثيرتداخل ناشي ازشبکه اوليه درعملکرد شبکه رله شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرتداخل ناشي ازشبکه اوليه درعملکرد شبکه رله شناختي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

شبکه رله شناختی به عنوان طرحی برای بهینه سازی استفاده ازطیف فرکانسی قرارگرفته است دراین مقاله هدف آن است تابااستفاده ازشبکه رله شناختی برای فرستنده هایی بامحدودیت هایی نظیر کمبود طیف فرکانسی و محوشدگی به ارسال اطلاعات و دریافت صحیح آن درگیرنده بابیشترین احتمال دست یابیم آنچه درطراحی این شبکه ها اهمیت می یابد ارسال صحیح اطلاعات چنان است که هیچ یک ازکاربران اولیه و ثانویه سبب ایجادتداخل مخرب برارسال اطلاعات دیگری نگردند و این تنها زمانی محقق میشود که شبکه شناخت درسنجش خالی بودن طیف درک درستی داشته باشد انتظار میرود که باافزایش استانه تداخل ماکزیمم مقصد احتمال خاموشی کاهش یابد و نیز افزایش نرخ ارسال داده احتمال خاموشی را افزایش دهد که این موضوع درشبیه سازی نیز اثبات شده است این پژوهش به صورت توصیفی پیمایشی انجام شده و درآن علاوه برمحاسبات تئوری ازنرم افزار Matlab نیز استفاده میشود

لینک کمکی