فایل word مقاله بررسي تاثير بارندگي ساليانه بر توليد و مصرف علوفه گونه Agropyron desertorum در مراتع حوزه آبخيز بيد خيزي بردسير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير بارندگي ساليانه بر توليد و مصرف علوفه گونه Agropyron desertorum در مراتع حوزه آبخيز بيد خيزي بردسير :

چکیده:
به منظور بررسی تاثیربارندگی سالیانه برتغییرات تولید و مصرف نسبی علوفه درگونه مرتعی Agropyron desertorum درمراتع حوزه ابخیزبیدخیری بردسیر این مطالعه ازسال 1386تا89 بمدت 4سال انجام شد بدین منظور درابتدای هرسال برای هرماه ازفصل چرا فروردین تا شهریور 5پایه درداخل محدوده قرق و 5مشابه درمنطقه چرا انتخاب وعلامت گذاری گردید باشروع فصل چرا وروود دام به مرتع میزان علوفه باقی مانده ازچرای دام تازمان خروج دام ازمرتع بافواصل یک ماهه برداشت شد و ازتفاضل آن ازتولید درداخل قطعه محصور میزان مصرف ازگونه مشخص گردید داده های حاصل مورد بررسی تجزیه واریانس مرکب درقالب طرح کاملا تصادفی قرارگرفتند و باروش دانکن اثرات سال و ماه درسطح یک درصد مورد مقایسه میانگین قرارگرفتند نتایج نشان داد که میزان تولید این گونه متاثر ازبارندگی سالانه بوده و بیشترین میزان تولید نسبی آن دراردیبهشت ماه صورت گرفت همچنین مصرف علوفه این گونه توسط دام موجود قبل ازرسیدنگیاه خوب وبیشترین مقدار مصرف ازاین گونه دراردیبهشت ماه بود اما با رسیدن گیاه و افزایش میزان لیگنین و سلولز دربافت های آن دام تمایلیبه مصرف آن ندارد

لینک کمکی