فایل word مقاله بررسي تاثير پرايمينگ بذر ماش با تيمار عصاره گلرنگ بر جوانه زني و پديده قهوه اي شدن اپيکوتيل تحت تنش برش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير پرايمينگ بذر ماش با تيمار عصاره گلرنگ بر جوانه زني و پديده قهوه اي شدن اپيکوتيل تحت تنش برش :

چکیده:
قهوه ای شدن یک پدیده رایج درمیوه ها و سبزیجات برش داده می باشد واین پدیده درکشت in vitroاتفاق می افتدودرراندمان تولید تاثیرمنفی دارد روش پرایمینگ بمنظور تاثیربرجوانه زنی و بالا بردن مقاومت دانه رست های ماش و درنتیجه کاهش قهوه ای شدن آنها بعدازبرش دراین تحقیق موردازمایش قرارگرفت به این منظور ازعصاره گلرنگ برای پرایمینگ بذراستفاده شد دانه رست ها بریده شده و درمحیط MS درشرایط in vitro قرارداده شد نتایج بدست آمده نشان میدههد که عصاره گلرنگ میتواند برایکاهش قهوه ای شدن و کاربرد درشرایط in vitro مفیدباشد

لینک کمکی