فایل word مقاله شناسايي رخدادهاي حدي اقليمي وتاثير آن ها بر چرخه هيدرولوژيکي (مطالعه موردي: موج ابر گرم تابستان 1391 استان خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسايي رخدادهاي حدي اقليمي وتاثير آن ها بر چرخه هيدرولوژيکي (مطالعه موردي: موج ابر گرم تابستان 1391 استان خوزستان) :

چکیده:
افزایش تدریجی دمای کره زمین ورخداد امواج گرمایی که درمنابع مختلف از افزایش فراوانی و وقوع آن درسالهای اخیر بعنوان یکی ازتظاهرات ناشی از تغییر اقلیم در قالب رخدادهای حدی اقلیمی یاد شده است, می تواند بر روی تمام اکوسیستمهای دنیا ازنظر اکولوژیکی, زمین شناختی, هواشناختی و غیره تاثیرگذار باشد. براین اساس در پژوهش حاضر با هدف شناسایی امواج ابرگرم تابستان1391 استان خوزستان ابتدا بیشینه دمای روزانه93 روز تابستان مربوط به 11 ایستگاه منتخب استان بررسی گردید.

لینک کمکی