فایل word مقاله تأثير زئوليت و تنش آبي بر غلظت روي و وزن خشک اندام هوايي در دو رقم پستهدر شرايط گلخانهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير زئوليت و تنش آبي بر غلظت روي و وزن خشک اندام هوايي در دو رقم پستهدر شرايط گلخانهاي :

چکیده:
آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه مجتمع پردیس واقع در 19 کیلومتری جاده سیرجان کرمان اجرا گردید. تیمارها شامل سه سطح زئولیت (0, 5/2 , و 5 درصد) چهار سطح آبیاری (100, 80, 6 و 40 درصد) و دو رقم پسته (سفید نوق و قزوینی) میباشند نتایج نشان داد با افزایش تنش آبی غلظت روی اندام هوایی و ریشه هر دو رقم افزایش یافته. با افزایش سطوح زئولیت وزن خشک اندام هوایی غلظت روی به طور معنی داری افزایش یافت. در رقم پسته قزوینی غلظت روی در اندام هوایی و ریشه افزایش یافت. افزایش دور آبیاری 100 درصد ظرفیت زراعی وزن خشک اندام هوایی غلظت روی در اندام هوایی ور یشه افزایش یافت

لینک کمکی