فایل word مقاله بررسي تاثير تلقيح باکتري رايزوبيوم لگومينوزاروم بومي و غير بومي در مقايسه با کود نيتروژن وکود دامي بر افزليش عملکرد لوبيا چيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير تلقيح باکتري رايزوبيوم لگومينوزاروم بومي و غير بومي در مقايسه با کود نيتروژن وکود دامي بر افزليش عملکرد لوبيا چيتي :

چکیده:
تثبیت بیولوژیک نیتروژن در بقولات دانهای نقش مهمی در تامین نیتروژن آنها بازی میکند به منظور بررسی اثر تلقیح باکتری رایزوبیوم لگومینوزاروم بر عملکرد و اجزا عملکرد در مقایسه با تیمارهای کودی در گیاه لوبیا چیتی, طرح مزرعهای, در قالب طرحبلوک کاملا تصادفی در منطقه مینودشت استان گلستان اجرا شد. در این طرح از دو ایزوله رایزوبیوم معرفی شده توسط موسسه خاک وآب تهران 5 N 8 , N و یک ایزوله بومی خاص سازی شده از ریشه گیاه لوبیا چیتی بومی منطقه بعنوان تیمارهای تلقیحی 11 N , دو تیمار مصرف کود نیتروژنه 151 کیلو گرم در هکتار 1 N 15 , N , تیمار کود دامی 3 N و تلفیق تیمارهای تلقیحی و کودی 4 N , 6 N , 7 N ,9 N, 11 N 12 , N 13 , N , 14 N و تیمار شاهد بدون مصرف کود و بدون تلقیح 16 N هر کدام با سه تکرار صورت گرفت. طبق نتایج تجزیهواریانس آزمایش که با برنامه SAS انجام گرفت مشخص شد که بین تیمارهای مختلف تلقیح شده وکودی اختلاف معنی داری در عملکرد وجود دارد. بطوریکه , نشان دادیم که تلقیح لوبیا با رایزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی بر عملکرد دارای اختلاف معنی داردر سطح 1% میباشد. بطوریکه میتواند باعث افزایش بالای درصد عملکرد محصول نسبت به نمونه شاهد و نمونه تلقیح نشده, باشد. اثرتلقیح باکتری وقتی به بیشترین میزان خود میرسدکه با مواد آلی همراه بوده یا به عبارتی باکتری در ابتدای تلقیح دارای بستره مناسب بوده توان مقابله با باکتریهای بومی را برای آلودگی ریشه داشته باشد

لینک کمکی