فایل word مقاله توصيف درشعر نيما يوشيج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توصيف درشعر نيما يوشيج :

چکیده:
توصیف یکی از مهارت های اساسی در ادبیات و از مسائل برجسته معاصر فارسی است. توصیف نوعی شیوه بیان است که به وسیله آن می توان اشیا آدم ها, رفتارها یا صحنه ها را با کلمات آفرید یا نمایش داد. این مقاله به بررسی چگونگی توصیف در شعر نیما می پردازد. نیما توصیف را جزو مسائل محوری دید تازه خود قرار داده و به طور بسیار گسترده از توصیف نیمامشاده می شود که به دو دسته کلی عینی وذهنی قابل تقسیم اند. تکنیک های بیانی به کارگرفته شده در توصیفات نیما به دو گروه تکنیک های بیانی شاعرانه و دستوری تقسیممی شوند. این امر بیانگر موفقیت نیما در اجرای نظریه توصیفی خود, نزدیک کردن شعر به نثر موزون است. کارکردهای توصیف در اشعار نیما شامل کارکردهای زیباآفرینی, تجسم واقعیت, بیان حال و روشنگری و کارکرد نمادین و تمثیلی است.

لینک کمکی