فایل word مقاله جمع آوري رواناب سطحي, راهکاري در مديريت سيلاب (محدوده مورد مطالعه اسلامشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جمع آوري رواناب سطحي, راهکاري در مديريت سيلاب (محدوده مورد مطالعه اسلامشهر) :

چکیده:
بخشی از علل آسیب پذیری های به مداخلات انسانی از جمله توسعه اراضی شهری ورود به حریم بستر و سطح کیفی مدیریت هدایت و جمع آوری رواناب های شهری برمی گردد. بخشی دیگر به محرک های خارجی از جمله تغییرات اقلیم مربوط می شود. کاربری های مختلف شهری باعث شده تا آرایش طبیعی فرایندهای آبراهه ای که آب و رسوب را از حوضه های بالادست شهر تهران به پایین دست انتقال می دهند تحت تاثیر مداخلات انسانی قرار گرفته و یکی از مسائل اساسی مخاطره آمیز در این شهر را همانا تغییرات ایجاد شده در الگوی جریان های سطحی و شرایط طبیعی حوضه ها و تجاوز به حریم رودها و آبراهه ها می باشد به وجود می آورد. انسداد و یا تغییر مسیر آبراهه ها بدون توجه به اصول ژئومورفولوژیکی در تقاطع بزرگراه ها و یا خیابان های اصلی و فرعی شهر با عرض و ارتفاع بسیار کم پس زدگی آب را موجب می شود. محدوده طرح از نظر توسعه یافتگی شرایط توپوگرافی , اقتصادی- اجتماعی و کاربری های اراضی ویژگی هایی دارد که آن را از سایر مناطق بلکه از سایر مناطق حاشیه ای شهر تهران متمایز می نماید. به همین منظور شبکه جمع آوری آب های سطحی در منطقه حائز اهمیت است.

لینک کمکی