فایل word مقاله تاثير جريان لجن بازگشتي و دفعي بر کيفيت فاضلاب تصفيه شده, مطالعه موردي تصفيه خانه پرکندآباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير جريان لجن بازگشتي و دفعي بر کيفيت فاضلاب تصفيه شده, مطالعه موردي تصفيه خانه پرکندآباد :

چکیده:
یکی از مسائل مهم در تصفیه خانه ها, راندمان و کارایی سیستم های تصفیه فاضلاب است. در سالهای اخیر عملکرد بهینه فرآیندهای تصفیه, مورد توجه محققیق قرار گرفته است. سیستم لجن فعال یکی از پرکاربردترین سیستم های تصفیه فاضلاب می باشد که در آن تغییرات جریان لجن بازگشتی به استخر هوادهی و میزان جریان لجن دفع شده از سیستم بر کیفیت جریان خروجی تاثیر فروانی دارد علاوه بر این میزان انرژی مصرفی در پمپاژ لجن به استخر هوادهی در هزینه های بهره برداری تصفیه خانه به شدت اثر می گذارد. از اینرو بهینه سازی جریان لجن اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش, ابتدا وضعیت موجود تصفیه خانه پرکند آباد مشهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به این که لجن موجود در استخر ته نشینی تصفیه خانه پرکند آباد به مدت شانزده سال لایروبی نشده, اثرات سویی بر کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه گذاشته است نتایج مدلسازی نشان داد که با گذشت هفده ماه از شروع بهره برداری, غلظت BOD و TSS به ترتیب 18 و 22 درصد نسبت به شش ماه اول بهره برداری تصفیه خانه افزایش یافته است. در این تحقیق, فرآیند لجن فعال بر تصفیه خانه پرکندآباد شبیه سازی شد و پس از آن عملکرد این سیستم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان می دهد که تغییرات نسبت جریان لجن بازگشتی به لجن دفع شده, بر کیفیت جریان خروجی از تصفیه خانه اثر گذار است زمانیکه این نسبت 133 است کمترین غلظت BOD و TSS در جریان خروجی از تصفیه خانه بوجود می آید. علاوه بر این, تعیین بهینه این نسبت در میزان توان مصرفی پمپها تاثیرگذار است.

لینک کمکی