فایل word مقاله جايگاه و نقش توريسم در توسعه روستايي با استفاده از مدلSWOTمطالعه موردي قلعه نوسيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جايگاه و نقش توريسم در توسعه روستايي با استفاده از مدلSWOTمطالعه موردي قلعه نوسيستان :

چکیده:
امروزه صنعت توریسم وبه ویژه توریسم روستایی جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و موثری در ارتقا ساختار اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی کشورها بخصوص در کشورهای رو به توسعه بازی می کند. قلعه نو, روستایی است که با محیط بکر به لحاظ جاذبه های طبیعی و تاریخی و نیزجاذبه های فرهنگی زیادی دارد. مسئله این تحقیق این بود که آیا روستای قلعه نو قابلیت های لازم جهت توسعه گردشگری روستایی را دارا می باشد؟ لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین جاذبه های گردشگری در روستای قلعه نو و بررسی نقش توریسم در توسعه گردشگری روستایی تدوین شده است. جامعه آماری این تحقیق 10 نفر از افراد مختلف از جمله جامعه محلی , فعالان اقتصادی و ذینفعان ,کارشناسان و ; بودند. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه و مدل با استفده از پرسشنامه و مصاحبه و مدل نقش توریسم در توسعه روستایی روستای قلعه نو بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که روستای قلعه نو با برخورداری از پتانسیل های لازم جهت توسعه گردشگری می تواند گردشگران خارجی و داخلی را جذب نماید. این روستا علیرغم برخورداری از ظرفیت های گردشگری, به علت کمبود امکانات رفاهی و ضعف ستاد توسعه ( تبلیغاتی و عدم وجود زیرساختهای لازم برای توسعه گردشگری مواجه می باشد. لذا تشکیل ستادی به نام در روستا, جهت سازمان دادن و نظارت مستمر بر امور گردشگری.بعنوان برنامه بلندمدت و تاسیس ( گردشگری روستایی اقامتگاه ارزان قیمت روستایی و خانه های اجاره ای بعنوان برنامه کوتاه مدت پیشنهاد گردید. ضمنا برطبق مدل سوات ,راهبرد رقابتی– تهاجمی برای توسعه ی گردشگری این روستا پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی