فایل word مقاله عوامل موثر بر کاهش پرخاشگري کودکان از ديدگاه مربيان مهد کودک و پيش دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله عوامل موثر بر کاهش پرخاشگري کودکان از ديدگاه مربيان مهد کودک و پيش دبستاني :

چکیده:
پرخاشگری رفتاری است که به قصد آزاد و آسیب رساندن به کسی باشد و از جنبه اجتماعی توجیه پذیر نباشد (وستا, 1379, ص 114) . این مقاله به بررسی عوامل موثر بر کاهش پزخاشگری از دیدگاه مربیان مهمد کودک و پیش دبستانی می پردازد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری 190 مربی مهد کودک و پیش دبستانی می باشد که از این تعداد 123 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. تعداد پرسشنامه های تکمیل شده 112 می باشد. نتایج نشان داد که موراد ذکر شده در پرسشنامه بر کاهش پرخاشگری موثر می باشند. در پایان پیشنهاداتی جهت کاهش پرخاشگری توسط مربیان ذکر شده است.

لینک کمکی