فایل word مقاله بررسي تاثير دوره بحراني کنترل علف هاي هرز بر عملکرد ذرت رقم دابل کراس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير دوره بحراني کنترل علف هاي هرز بر عملکرد ذرت رقم دابل کراس :

چکیده:
به منظورتعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرزدرگیاه ذرت آزمایشی دربهارسال 90درمنطقه رومشکان شهرستان کوهدشت درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باچهارتکرار به مرحله اجرا درامد تیمارها دردوگروه به ترتیب تداخل علفهای هرزتامرحله 3برگی ذرت 15روزپس ازکاشت 6برگی 30روزپس ازکاشت 9برگی 42روزپس ازکاشت 12برگی 50روزپس ازکاشت 15برگی 55روزپس ازکاشت و تداخل تمام فصل 120روزپس ازکاشت و گروه دوم کنترل علفهای هرز تامراحل فوق بود نتایج نشان داد که باطولانی شدن زمان تداخل علفهای هرز ارتفاع بوته وزن صددانه عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و قطرساقه کاهش یافت عملکرد دانه درتیمارهای 120و55روز عاری ازعلف هرزبطور معن یداری بیشتر ازتیمارهای 30و42و55و50و120روزتداخل علف هرز بود عملکرد بیولوژیک درتیمارهای 15و42و120روزعاری ازعلف هرز بطور معنی داری بیشتر ازتیمارهای 15و30و42و50و55و120روزتداخل علف هرز بود ولی بین سایرتیمارها ازنظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده نشد

لینک کمکی