فایل word مقاله تاثير علف کش گراماکسون و کنه کش نئورون بر بيومس و فراواني کرم هاي خاکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير علف کش گراماکسون و کنه کش نئورون بر بيومس و فراواني کرم هاي خاکي :

چکیده:
کرم های خاکی به عنوان مهندسین اکوسیستم خاک شناخته میشوند و در دینامیک مواد آلی و ساختمان خاک تأثیر فراوانی بر جای میگذارند. این موجودات همچنین به عنوان یک شاخص زیستی مهم در خاک محسوب میشوند. بخش عمده فعالیت انسان در بخش کشاورزی, اثرات منفی بر محیط زیست کرم های خاکی دارند. مصرف غیر اصولی سموم شیمیایی مورد استفاده در دفع آفات, علف کشها و قارچ کشها یکی از این فعالیتهاست. از اهداف این مقاله, بررسی آثار دو نوع سم شیمیایی (علف کش گراماکسون و کنه کش نئورون) بر تعداد و بیومس کرم های خاکی در باغات میوه میباشد. آزمایش در سه باغ با مدیریتهای مختلف مصرف سم به مرحله اجرا درآمد. نتایج نشان دادند که هر سه گروه اکولوژیک کرم های خاکی در باغ شاهد ( بدون کاربرد سم) دیده شدند و فراوانی و وزن زنده کرم های L. rubellus بیش از کرم های E. fetida بود. در باغی که فقط از علف کش گراماکسون استفاده شد, از گروه آنسیک, کرم خاکی مشاهده نشد و از گروه اپی جئیک نیز فقط گونه L. rubellus مشاهده شد. در باغ سوم, استفاده ی همزمان علف کش و کنه کش نئورون باعث شد که از گروه های اپی جئیک و آنسیک, کرم خاکی مشاهده نشود و فقط از گروه اندوجئیک, کرم A. chlorotica حضور داشته باشد. در این باغ, کرم ها علاوه بر محرومیت از منبع غدایی لازم که همان پوشش گیاهی و بقایای آلی میباشند؛ در معرض مستقیم سم نئورون نیز قرار گرفته بودند. مقایسه میانگین تعداد و وزن زنده کرم ها در سه باغ نشان داد که هر سه باغ با یکدیگر اختلاف معنی دار دارند و این نشان دهنده تاثیر شدید سموم بر کرم های خاکی است.

لینک کمکی