فایل word مقاله بررسي تاثير سطوح دمايي مختلف هموژنيزاسيون بر قطر گويچه هاي چربي خامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير سطوح دمايي مختلف هموژنيزاسيون بر قطر گويچه هاي چربي خامه :

چکیده:
براساس دست یافته های محققان, چربی شیر جهت جداسازی هرچه بهتر نیاز به حرارت دهی دارد تا گویچه های چربی به صورت مایع در آمده و جداسازی با راندمان بالاتری انجام شود. هموژنیزاسیون نیز همانند جداسازی چربی, نیاز به فرآیندحرارتی دارد که گویچه های چربی بهتر به گویچه های همگن و یکنواخت تغییر یابند. اما حرارت بیشتر از حد نیاز باعث بروز معایب و مشکلاتی می شود که در کیفیت محصول تاثیر گذارند. در این پژوهش اثر سه دمای مختلف بر قطر گویچه چربی خامه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد بین سطوح مختلف دما اختلاف آماری معنی داری وجود داردP<0/05 بیشترین میزان قطر گوچه ی چربی دمای 40 درجه سانتیگراد مشاهده شد. متعاقبا کمترین میزان قطر گویچه چربی دردمای 70 درجه بدست آمد. این نتایج بیانگر این است که با افزایش دما میزان قطر گویچه چربی بطور معنی داری کاهش می یابد.

لینک کمکی