فایل word مقاله چگونگي اقليم آسايش سرمايه جهاني – تاريخي مجموعه تاريخي تخت جمشيد در سال 1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله چگونگي اقليم آسايش سرمايه جهاني – تاريخي مجموعه تاريخي تخت جمشيد در سال 1391 :

چکیده:
اقلیم عامل مهمی در توسعه بخش گردشگری می باشد, یک اقلیم مناسب می تواند پاسخ های مثبت گردشگران را در پی داشته باشد و گردشگران نیز برنامه سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی و جوی مقصد مورد نظر طرح ریزی می کنند. این تحقیق به منظور بررسی اقلیم آسایش مجموعه تاریخی تخت جمشید در شهرستان مرودشت انجام شده است در این مطالعه با استفاده از شاخص های دمای معادل فیزیولوژی PET و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده PMV از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک, تخت جمشید در سال 1931 استفاده شده است. نتایج زمان مناسب گردشگری در مجموعه تاریخی تخت جمشید مورد بررسی قرار گرفته است .. نتیجه مطالعه که با استفاده از نرم افزار RAYMAN انجام گرفته است نشان میدهد که دوره آسایش اقلیمی مناسب دراین مجموعه تاریخی در دو دوره شهریور و مهر و اردیبهشت و خرداد می باشد

لینک کمکی