فایل word مقاله تحليل خشکسالي هواشناسي ايستگاه گرگان با استفاده از شاخص درصد نرمال,دهکهاي بارندگي, شاخص معيار استاندار و شاخص استاندار شده بارش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل خشکسالي هواشناسي ايستگاه گرگان با استفاده از شاخص درصد نرمال,دهکهاي بارندگي, شاخص معيار استاندار و شاخص استاندار شده بارش :

چکیده:
خشکسالی بخشی طبیعی و بالقوه از شرایط اقلیمی هر منطقه حتی مناطق پربارش است که منجر به نقصان آب برای بسیاری از فعالیت ها خصوصاً بخش زیست محیطی و کشاورزی می شود. وقوع خشکسالی امری اجتناب ناپذیر بوده و فقط با شناخت قانونمندی های حاکم بر آن و اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب می توان میزان خسارات ناشی از آن را کاهش داد. در این تحقیق جهت بررسی خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک گرگان از 4 شاخص درصد نرمال بارندگی PNPI دهک های بارندگی DPI شاخص معیار استاندارد Z و شاخص استاندارد شده بارش SPI طی دوره آماری 53 ساله 1384- 1332 استفاده شده است. براساس مقادیر حاصل از محاسبه هریک از شاخص ها در مقیاس سالانه, طبق جداول مربوط به طبقات مختلف خشکسالی شاخص های مورد نظر اقدام به تعیین وضعیت خشکسالی در طول دوره آماری موجود در مقایس های زمانی تحت مطالعه شد . همان گونه که از نتایج مشاهده شد با توجه به هر چهار شاخص در بازه زمانی سال های 1332 و 1333 خشکسالی شدیدی ودهه 1361 تا 1379 خشکترین دهه طی دوره آماری در این بوده است.

لینک کمکی