فایل word مقاله فراتحليل جامع اثربخشي مداخلات روانشناختي آموزشي بر افزايش سازگاري -اجتماعي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله فراتحليل جامع اثربخشي مداخلات روانشناختي آموزشي بر افزايش سازگاري -اجتماعي دانش آموزان :

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی – اموزشی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان بود. این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل یا یک پارچه مردن نتایج حاصل از تحقیقات میزان اندازه اثر مداخلات روان شناختی- اموزشی را برای افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان مشخص نموده است. از بین پژوهش های انجام شده 28 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود انتخاب و فراتحلیل ان انجام گرفت. ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود. پژوهش مبتنی بر 1427 نمونه بود که نتایج فراتحلیل نشان داد میزان اندازه اثر مداخلات روان شناختی- اموزشی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان d=0/93 است (0/0001=p). این اندازه اثر طبق جدول کوهن دارای اثر بالایی است.

لینک کمکی