فایل word مقاله رتبه بندي و بررسي رابطه عوامل پيش زمينه اي با استقرار و توسعه بازاريابي الکترونيک در صنعت گردشگري (مطالعه موردي شهرستان چابهار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رتبه بندي و بررسي رابطه عوامل پيش زمينه اي با استقرار و توسعه بازاريابي الکترونيک در صنعت گردشگري (مطالعه موردي شهرستان چابهار) :

چکیده:
امروزه بازاریابی الکترونیک و اینترنت در صنعت گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است به خصوص در مناطقی مانند چابهار که از لحاظ جاذبه های گردشگری تاریخی و تجاری دارای موقعیت استراتژیکی می باشد اما بازاریابی الکترونیکی در این شهرستان جایگاهی ندارد از این رو نیاز به مطالعات عمیقی در زمینه عوامل پیش زمینه ای بازاریابی الکترونیکی در گردشگری چابهار مشاهده گردید. بنا بر این تحقیق حاضر با هدف سنجش و رتبه بندی ادراکات از عوامل پیش زمینه موثر بر استقرار و توسعه بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری شهرستان چابهار با ماهیت تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد و به صورت پیمایشی و تکمیل پرسشنامه ها در مدت زمانی 11 ماه در محدوده زمانی 92-1391 انجام گردیده است. مدل مفهومی این تحقیق دارای 5 عامل در قالب عوامل داخلی با مولفه های فرهنگ سازمانی, منابع سازمانی اندازه شرکت عوامل خارجی با مولفه های فشار رقابتی, تاثیر دولت, گرایش بازار و فشار صنعت و زیرساخت های ملی, به علاوه سهولت استفاده , سازگاری و درک سودمندی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مالکین, مدیران ارشد و مدیران بازاریابی شرکت های وابسته به حوزه گردشگری کل شهرستان چابهار می باشد که شامل 53 نفر بوده از این رو به دلیل محدودیت جامعه آماری تمام جامعه مورد سنجش قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده برای سنجش تاثیر متغیرها نیز پرسشنامه می باشد که شامل 76 سوال بوده و اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ (0/98) سنجیده شده است. با استفاده از آزمون های آماری که از نرم افزار Spss و تحلیل رتبه بندی AHP حاصل گردیده نتایج حاکی از آن است که بین مولفه های پیش زمینه مورد سنجش و استقرار و توسعه بازاریابی الکترونیکی رابطه مثبت وجود دارد و همه فرضیات تایید گردید. همچنین در آزمون همبستگی پیرسون نشان داده شد که بین ادراکات از زیرساخت های ملی و ارداکات از سودمندی بیشترین همبستگی وجود دارد و کمترین همبستگی بین ادراکات از منابع سازمانی و استقرار و توسعه بازاریابی الکترونیکی می باشد و به علاوه در رتبه بندی عوامل خارجی بالاترین رتبه و درک سودمندی کمترین رتبه را دارا می باشد.

لینک کمکی