فایل word مقاله تخمين عمق آبشستگي پاييندست پرتابه هاي جامي شکل در حوضچه هاياستغراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تخمين عمق آبشستگي پاييندست پرتابه هاي جامي شکل در حوضچه هاياستغراق :

چکیده:
استهلاک انرژی بسیار بالای جت های پرتابی در سدها با سرریز جامی شکل به منظور جلوگیری از فرسایش رودخانه های پایین دست سد یکی از عوامل مهم در طراحی ابعاد حوض چه های استغراق می باشد. در سال های اخیر استفاده از سرریز پرتابی و حوضه چه ی استغراق همراه ان, با توجه به سادگی در اجرا و هم چنین اقتصادی بودن, در امر سدسازی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است در مقاله ی حاضر, یا ب به کارگیری داده ]ای میدانی و آزمایشگاهی جمع آوری شده رابطه ی بی بعد جدید جهت تخمین میزان اب شستگی برحسب دبی در واحد عرض, اختلاف ارتفاع ریزش آب در بالادست و پایین دست سازه, متوسط قطر دانه بندی و عمق پایاب با ضریب همبستگی R=0/985 و خطای میانگین محاسباتی AE=0/058 ارائه شده است. این رابطه ی بی بعد می تواند به عنوان طراحی اولیه جهت تهمین حداکثر عمق اب شستگی پایین دست توصیه شد.

لینک کمکی