فایل word مقاله بررسي تاثير سطوح فشار مختلف هموژنيزاسيون بر قطر گويچه هاي چربي خامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير سطوح فشار مختلف هموژنيزاسيون بر قطر گويچه هاي چربي خامه :

چکیده:
در این پژوهش اثر سه فشار مختلف بر قطر گویچه چربی خامه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد بین سطوح مختلف فشار اختلاف آماری معنی داری وجود داردP <0/05 بیشترین میزان قطر گوچه ی چربی فشار 160 بار مشاهده شد. متعاقبا کمترین میزان قطر گویچه چربی در فشار 200 بار بدست آمد. این نتایج بیانگر این است که با افزایش فشارمیزان قطر گویچه چربی بطور معنی داری کاهش می یابد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان جهت بهینه سازی فرایندهموژنیزاسیون در محصولات لبنی از فشار بدست آمده در صنعت لبنیات استفاده نمود.

لینک کمکی