فایل word مقاله تاثير غلظتهاي مختلف مس بر جذب مس و برخي پارامترهاي رشدي درگياه فستوکا (Festuca arundinacea)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير غلظتهاي مختلف مس بر جذب مس و برخي پارامترهاي رشدي درگياه فستوکا (Festuca arundinacea) :

چکیده:
امروزه آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی به شمار می رود که جوامع مختلف با آن روبرو هستند و آب, خاک و هوا به عنوان اجزای مهم محیط زیست در معرض مستقیم آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعتی می باشند. به طورکلی می توان گفت فلز های سنگین به دلیل صنعتی شدن سریع جوامع به طور گسترده در محیط رها شده اند. آلودگی محیطی توسط فلز های سنگین مسئله جدی و پیچیده ای است, که توجه جهان روی آن متمرکز شده و مس نیز از جمله فلزهای آلاینده ای بشمار می رود که دارای بیشترین فراوانی است. بدین منظور تحقیق حاضر به صورت یک آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی در شرایط گلخانه ای با اعمال تیمار عنصر مس به ترتیب در 7 سطح (0, 50, 100, 200, 400, 600, 800) میلی گرم بر کیلوگرم و 3 تکرار جهت ارزیابی توان جذب فلز مس توسط چمن فستوکا و تاثیر سطوح مختلف مس بر رشد آن اجرا گردید. نتایج نشان داد غلظت عنصر در ریشه و اندام هوایی در تمامی تیمارها از مقدار طبیعی آن بسیار زیادتر است. سطوح مختلف آلودگی تاثیر معنی داری را بر روی فاکتورهای رشدی گیاه در مقایسه با شاهد نداشته است. شاخص جذب در غلظت 600 میلی گرم بر کیلوگرم بیشترین میزان را داشته است. مطالعات انجام شده دوام وبقا این گیاه را در محیط حاوی مس به خوبی نشان داده و می توان این گیاه را با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه به عنوان یک گیاه با توان انباشتگی مس معرفی کرد .

لینک کمکی