فایل word مقاله تحليل درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي استان چهارمحال و بختياري با تکيه بر مدل تاکسونومي عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي استان چهارمحال و بختياري با تکيه بر مدل تاکسونومي عددي :

چکیده:
بهره جستن از روش های کمی در جهت سطح بندی و سازماندهی فضایی- مکانی سکونتگاه های روستایی, ضمن کمک به شناخت میزان نابرابری و شناسایی نقاط محروم, موجب برنامه ریزی و کاهش شکاف های درون منطقه ای و نیل به توسعه متعادل می گردد. در همین راستا با توجه به کارایی آنالیز تاکسونومی عددی در درجه بندی, مقایسه و تعیین درجه برخورداری فعالیت های متعدد, پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری, با استفاده از اطلاعات آمارنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن و منابع اسنادی, درصدد است تا 26 شاخص توسعه اقتصادی- اجتماعی را برای 12 دهستان با استفاده از مدل تاکسونومی عددی و نرم افزارهای Excel وSpss با رویکردی توصیفی- تحلیلی, به انجام رساند. ارزیابی سطح توسعه یافتگی مناطق مورد مطالعه حاکی از آنست که توزیع ناعادلانه خدمات و امکانات موجب ایجاد شکاف عمیقی بین دهستان های استان چهارمحال و بختیاری گردیده است. بطوری که خانمیرزا با 0/31 و میلاس با 0/49, توسعه یافته ترین دهستان و شلیل با 0/86 و ارمند 0/83 کمترین میزان توسعه را در بین دهستان های استان چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج نشان می دهد دهستان پشتکوه و فلارد دارای توسعه متوسط, طاقانک و دیناران محروم محسوب می گردند.

لینک کمکی