فایل word مقاله کيفيت آب شرب سد کارده با استفاده از سيستم استنتاج فازي -عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کيفيت آب شرب سد کارده با استفاده از سيستم استنتاج فازي -عصبي :

چکیده:
سد و رودخانه مهم ترین منابع آب آشامیدنی , کشاورزی و صنعت به شمار می آیند وبه علت این که از بسترها ومناطق مختلفی می گذرند و درارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود هستند نوسانات کیفی زیادی دارند. به دلیل پیچیدگی و تعدد فرآیندهای کیفی منابع آب سطحی, استفاه از سیستم استنباط فازی – عصبی تطبیقی که قابلیت فراگیری و درک روابط حاکم بر این گونه فرایندها را بدونیاز به معادلات حاکم دارد. فرآیند توسعه و ارزیابی براساس داده های یادگیر و داده های تست می باشد که در این مقاله پیش بینی نتایج مناسب بوده اما به علت دسترس نبودن نمونه آماریی بیشتر در برخی از ایستگاه نمونه برداری پیش بینی عملکرد مناسبی از خود نشان نداده است. استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی می تواند به عنوان رهیافت کاربردی جدیدی در پیش بینی وضعیت کیفی سدها, خطوط انتقال آب, تصفیه خانه هاو رودخانه ها باشد که داده های کافی جهت مراحل آموزش و اعتبار سنجی را دارند مطرح می گردد.

لینک کمکی