فایل word مقاله تحليل فراواني سيلابهاي حداکثر سالانه رودخانهاي با استفاده از روشهاي تئوريک وتجربي (مطالعه موردي: رودخانهKentucky)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل فراواني سيلابهاي حداکثر سالانه رودخانهاي با استفاده از روشهاي تئوريک وتجربي (مطالعه موردي: رودخانهKentucky) :

چکیده:
در این تحقیق به منظور تحلیل فراوانی سیلابهای حداکثر سالانه رودخانه Kentucky در ابتدا به منظور بررسی دبیهای سیلاب منطقه, پارامترهای آماری محاسبه گردید و گرافهای Probability Paper, Quantile Plot و Probability Plot ترسیم شد. در ادامه آزمونهای آماری بررسی گردید. نتایج حاکی از آن بود که دادههای مورد بررسی دارای استقلال سریالی و همگن بوده و فاقد روند میباشند. در ادامه بهمنظور برازش توزیعهای احتمالاتی بر دادهها و انتخاب مناسبترین توزیع از روشهای تئوریکی و تجربی استفاده گردید. در هر دو روش, برازش دادهها با سه توزیع نرمال, لوگ نرمال و نمایی بررسی و در مرحله بعد آزمون نکویی برازش و در هر دو روش توزیع لوگ نرمال مناسب تشخیص داده شد. در برازش توزیعها به روش تئوریکی, محاسبات به روش دستی انجام گرفت ولی در روش تجربی, دو روش دستی و نرم افزار Hyfranاستفاده شد.

لینک کمکی