فایل word مقاله سازماندهي و سازماندهي مشاغل ترافيک زا در محدوده مرکزي شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سازماندهي و سازماندهي مشاغل ترافيک زا در محدوده مرکزي شهر کرمانشاه :

چکیده:
نظر به اینکه نتایج پژوهش می تواند برای بهبود تصمیمات جهت ایجاد, حفظ و نگهداری ترافیک و مل و نقل شهری و نقش آن در زندگی مردم کرمانشاه مورد استفاده قرار گیرد می توان گفت نوع پزوهش کاربردی است. برای دستیابی به اطلاعات ابتدا مراجعه به سازمان ها, اینترنت, کتابخانه ها و; شده و سپس با روش میدانی و استفاده از پرسشنامه به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است که بر اساس فرضیه های پژوهش ابتدا نظر مردم مورد سنجش قرار گرفته در مرحله دوم ترافیک و حمل و نقل شهری از نظر کمی و کیفی مورد مطالعه قرار رگفته. در این پژوهش جامعه آماری کلیه مردم شهر کرمانشاه هستند هر کدام از این دو مرحله دارای روش تحقیق خاص خود هستند. پس از مطالعه وضعیت ترافیک و حمل و نقل شهر کرمانشاه از نظر کمی, کیفی و رضایتمندی گروه های مختلف مردم راه هایی برای بهبودی وضعیت ترافیک و حمل و نقل شهر کرمانشاه ارائه خواهد شد. و در پایان پزوهش مورد نظر جهت ایجاد , حفظ و نگهداری تاسیسات و زیرساخت های ترافیک و حمل و نقل شهر کرمانشاه و نقش آن در زندگی مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

لینک کمکی