فایل word مقاله رابطه ي کمرويي با عزت تنفس و مقايسه ي آ نها در دانشجويان دختر و پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رابطه ي کمرويي با عزت تنفس و مقايسه ي آ نها در دانشجويان دختر و پسر :

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمرویی با عزت نفس و مقایسه آنها در دانشجویان دختر و پسر بود. به این منظور 241 دانشجو (122 دختر و 119 پسر) از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به روش تصادفی چند مرحله ای نسبتی انتخاب شدند و مقیاس کمرویی سموعی (1381) و عزت نفس روزنبرگ (1965) را تکمیل نمودند. بررسی ویژگی های روانسنجی ابزارها مطلوب ارزیابی گردید. نتایج نشان داد کمرویی با عزت نفس دانشجویان و در گروه های دختر و پسر رابطه منفی معنی داری دارد. تحلیل ها تفاوتی بین دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش نشان نداد.

لینک کمکی