فایل word مقاله بررسي ميزان آلودگي و روند توزيع ژئوشيميايي عناصر آلاينده u , Pb , Ni , As c در خاک هاي کشاورزي جنوب انديس مس حسين آباد آباده طشک فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ميزان آلودگي و روند توزيع ژئوشيميايي عناصر آلاينده u , Pb , Ni , As c در خاک هاي کشاورزي جنوب انديس مس حسين آباد آباده طشک فارس :

چکیده:
محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخشی از خاک کشاورزی منطقه حسین آباد در نزدیکی آباده طشک و شهرستان نیریز می باشد. مقایسه نتایج حاصل از تجزیه نمونه ها با نمونه زمینه و استاندارد های معتبر جهانی حاکی غلظت بالای فظزات سنگین Ni,Cu,Pb,As در تعدادی از ایستگاه ها ی مورد مطالعه اس . نتایج مطالعات نشان داد که, در این محدوده شاخص زمین انباش برای عناصر Ni,Cu,Pb,As کم و شاخص آلودگی در حد متوسط و فاکتور غنی شدگی برای دو عنصر Ni,As متوسط و برای عناصر Cu,Pb کم می باشد. بنابراین در صورت شروع عملیات حفاری و بهره برداری, آلودگی در محدوده افزایش خواهد یافت .

لینک کمکی