فایل word مقاله رابطه ي نگرش مربيان نسبت به خلاقيت با خلاقيت نوآموزان دوره ي پيش دبستاني شهر هرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رابطه ي نگرش مربيان نسبت به خلاقيت با خلاقيت نوآموزان دوره ي پيش دبستاني شهر هرات :

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی رابطهی نگرش مربیان نسبت به خلاقیت با خلاقیت نوآموزان پیش دبستانی در شهر هرات انجام شد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش مربیان نسبت به خلاقیت طباطبایی, و آزمون خلاقیت تورنس فرم الف استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان پیش دبستانی شهر هرات مشتمل بر 134 نفر دختر وپسر بودند که با توجه به تعداد کم همه آنها در نمونه آماری قرار گرفتند. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای نگرش مربیان نسبت به خلاقیت با خلاقیت کودکان از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد, بین نگرش معلمان نسبت به خلاقیت و بعد بسط از ابعاد خلاقیت رابطهی مثبت وجود داشت (0/05>p). نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه ی همزمان نشان داد که نگرش معلم نسبت به خلاقیت, قدرت پیش بینی معنی داری برایخلاقیت نوآموزان داشت.

لینک کمکی