فایل word مقاله ارزيابي اثر ريزگردها بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي شمشاد ژاپني Euonymus japonicus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اثر ريزگردها بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي شمشاد ژاپني Euonymus japonicus :

چکیده:
در سالیان اخیر پدیده گرد و غبار اثرات مخربی را بر جوامع گیاهی گذاشته, از اینرو مطالعه حاضر به بررسی اثر گرد و غبار بربرخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گونه شمشاد ژاپنی می پردازد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو تیمارغبار و شاهد هر کدام با چهار تکرار در دانشگاه کردستان انجام گرفت. نتایج نشان داد که غبار اثار کاهنده ای برمیزان پروتئین p=0.002 و پایدار غشا p=0.027 داشته که در سطح 01 . و 05 . معنادار می باشند اما بر سایر پارامترهامحتوا نسبی آب برگ و آنزیم ها آنتی اکسیدانی اثر معنادار نداشت. همبستگی پیرسون بین میزان پروتئین وپایدار غشا مثبت r =0.862 و در سط 001 . معنادار می باشد

لینک کمکی