فایل word مقاله تاثير استفاده توام از نانوسيليس و ميکروسيليس بر رويمقاومت فشاري بتن سبک با سنگدانه ليکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير استفاده توام از نانوسيليس و ميکروسيليس بر رويمقاومت فشاري بتن سبک با سنگدانه ليکا :

چکیده:
سالهای اخیر از میکروسیلیس و نانو سیلیس به طور جداگانه بر روی مقاومت فشاری بتن و بتن سبک به عنوان مواد پرکاربرد در صنعت ساختمان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر, اثر این دو ماده را به صورت همزمان و با درصدهای متفاوت بر روی نمونه های مکعبی بتن سبک با استفاده ازسبک دانه های لیکا و با نسبت آب به سیمان 0/5 عیار سیمان یکسان بررسی می کند. نمونه های ساخته شده از نوع مکعبی 10* 10* 10 سانتی متر بوده و در سن 28 روز, تحت آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند. در ساخت نمونه ها چند ترکیب از نانوسیلس و میکروسیلس به میزان 5 درصد و 10 درصد جایگزینی وزنی سیمان استفاده گردید. بر اساس نتایج این پژوهش استفاده از نانو سیلیس لزوماً منجر به افزایش مقاومت فشاری بتن سبک مورد آزمایش نمی شود.

لینک کمکی