فایل word مقاله ارزيابي اثرات آرايش کاشت و مديريت علف هاي هرز بر عملکرد دانه, وزن خشک علف هاي هرز و برخي خصوصيات مورفولوژيک نخود در شرايط ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اثرات آرايش کاشت و مديريت علف هاي هرز بر عملکرد دانه, وزن خشک علف هاي هرز و برخي خصوصيات مورفولوژيک نخود در شرايط ديم :

چکیده:
به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و مدیریت علف های هرز بر عملکرد دانه , و وزن خشک علفهای هرز و خصوصیات ریخت شناسی نخود دیم رقم آرمان به صورت کاشت زمستانه در سال زراعی 87- 1386 در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگائی خرم آباد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا در آمد. . تیمارهای مورد مطالعه در این آزمایش شامل فاصله بین ردیف در سه سطح( 20و30و40 سانتیمتر)و مدیریت علف های هرز در 5 سطح ( شاهد, وجین دستی, کاربرد پیش رویشی فومسافن, کاربرد پس رویشی فومسافن و کاربرد پس رویشی لنتاگران) بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش فاصله بین ردیف, عملکرد دانه 1726 ( کیلوگرم در هکتار ) افزایش یافت. در بین مدیریت های علف های هرز علفکش پیش رویشی فومسافن به دلیل عدم گیاه سوزی بر نخود و از بین بردن علف های هرز بیشترین اثر را در کنترل علف های هرزداشت. به طور کلی فاصله بین ردیف 40 سانتیمتر و تیمار پیش رویشی فومسافن بهترین اثر را بر عملکرد دانه و خصوصیات ریخت شناسی نخودداشتند. و کمترین وزن خشک علف های هرز مربوط به تیمار کاربرد پیش رویشی علف کش فومسافن7/7گرم درمترمربع بود

لینک کمکی