فایل word مقاله ارزيابي اثرات آرايش کاشت و مديريت علف هاي هرز بر عملکرد زيست توده و ميزان رطوبت خاک در عمق هاي مختلف در نخود ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اثرات آرايش کاشت و مديريت علف هاي هرز بر عملکرد زيست توده و ميزان رطوبت خاک در عمق هاي مختلف در نخود ديم :

چکیده:
به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و مدیریت علف های هرز بر عملکرد زیست توده و میزان رطوبت خاک آزمایشی به صورت کاشت زمستانه در – سال زراعی 1871 78 در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگائی خرم آباد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکراربهاجرا درآمد. 82 , تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش شامل فاصله بین ردیف در سه سطح 02 و 42 سانتیمتر(و مدیریت علف های هرز در 5سطح شاهد, وجین دستی, کاربرد پیش رویشی فومسافن, کاربرد پس رویشی زود هنگام فومسافن و کاربرد پس رویشی لنتاگران بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش فاصله بین ردیف, عملکرد بیولوژیک 2956/5 کیلوگرم در هکتار افزایش یافت. در بین تیمارهای مدیریت علف های هرز کاربرد علفکش پیش رویشی فومسافن به دلیل عدم گیاه سوزی بر نخود و از بین بردن علف های هرز بیشترین اثر را در کنترل علف های هرز داشت و بالاترین عملکرد زیست توده 5391/6 کیلوگرم در هکتار از این تیمار به دست آمد. / بالاترین عملکرد زیست توده) 1 به طور کلی فاصله بین ردیف 42 سانتیمتر و تیمار پیش رویشی فومسافن بهترین اثر را بر عملکرد زیست توده نخود داشتند. در این آزمایش تغییر فاصله بین ردیف تأثیر معنی داری بر عملکرد زیست توده داشت و فاصله بین ردیف 42 سانتیمتر دارای بالاترین میزان رطوبت در عمق 42 سانتیمتری در مرحله رسیدگی به دست آمد

لینک کمکی