فایل word مقاله راهنماي نقش آموزش مبتني بر بازيهاي وانمودي (تخيلي) بر خلاقيت و رشد ذهني دانش آموزان پيش دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله راهنماي نقش آموزش مبتني بر بازيهاي وانمودي (تخيلي) بر خلاقيت و رشد ذهني دانش آموزان پيش دبستاني :

چکیده:
پیش زمینه: محققان به نقش بازیهای وانمودی بر رشد ذهنی دانش آموزان تأکید کرده اند. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازیهای وانمودی (تخیلی) بر افزایش میزان خلاقیت و رشد ذهنی دانش آموزان پیش دبستانی است. روش: این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی مداخله ای است که به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل و در سه مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری انجام شد که در زمره تحقیقات کاربردی به حساب می آید. تعداد 20 نفر از کلیه ی دانش آموزان پیش دبستانی 6-3 سال تحت پوشش بهزیستی شهرستان کرمانشاه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به طورتصادفی در دو گروه (آزمایش و گواه) جای گرفتند. آزمون خلاقیت تورنس در سه مرحله پیش آزمون, پس آزمون و پیگیری برای دو گروه و برنامه بازیهای وانمودی (تخیلی), در شش جلسه فقط در گروه آزمایش اجرا گردید. به منظور توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار و به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه تحلیل نشان داد که آموزش بازیهای وانمودی(تخیلی) بر رشد ذهنی دانش آموزان پیش دبستانی تأثیر دارد و این تأثیر در طول زمان دارای پایداری است (0/01<p). نتیجهگیری: رفتار خلاق کودکان با تکنیکهای گوناگون مانند تخیل, بازی وانمودی, پرورش مییابد

لینک کمکی