فایل word مقاله ارزيابي اثرات آرايش کاشت ومديريت علف هاي هرز بر خصوصيات ريخت شناسي و نفوذنور در کنوپي نخود در شرايط ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اثرات آرايش کاشت ومديريت علف هاي هرز بر خصوصيات ريخت شناسي و نفوذنور در کنوپي نخود در شرايط ديم :

چکیده:
به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و مدیریت علف های هرز بر خصوصیات ریخت شناسی و نفوذ نور در کف کنوپی نخود دیم در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگائی خرم آباد آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا در آمد.تیمارهای مورد مطالعه در این آزمایش شامل فاصله بین ردیف در سه سطح( 20و30 و 40 سانتیمتر)و مدیریت علف های هرز در 5 سطح ( شاهد, وجین دستی, کاربرد پیش رویشی فومسافن, کاربرد پس رویشی فومسافن و کاربرد پس رویشی لنتاگران) بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش فاصله بین ردیف, ارتفاع بوته , تعداد شاخه اولیه ,تعداد شاخه ثانویه افزایش یافت. در بین مدیریت های علف های هرز علفکش پیش رویشی فومسافن به دلیل عدم گیاه سوزی بر نخود و از بین بردن علف های هرز بیشترین اثر را در کنترل علف های هرز داشت. به طور کلی فاصله بین ردیف 40 سانتیمتر و تیمارپیش رویشی فومسافن بهترین اثر را بر خصوصیات ریخت شناسی نخود داشتندو حداکثر ارتفاع بوته ( 42 سانتی متر ) از فاصله بین ردیف 40 سانتی متر بدست آمد و همچنین بیشترین ارتفاع بوته ( 44 سانتی متر ) از تیمار پیش رویشی فومسافن بدست آمد

لینک کمکی