فایل word مقاله رضايتمندي شغلي و رضايتمندي زناشويي در معلمان از منظر دين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رضايتمندي شغلي و رضايتمندي زناشويي در معلمان از منظر دين :

چکیده:
کار و اشتغال, بیش از هر عاملی موجب حفظ عزت نفس و سلامت روانی آدمی و حفظ ارزش های والا و الهی می شود به طوریکه از دیدگاه اسلامی کاری شایسته است که منجر به یک سری رفتارهای بهنجار و توام با رضایتمندی گردد و در نهایت موجب رستگاری و کمال رضایت انسان و جامعه انسانی می شود. هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه رضایتمندی شغلی و رضایتمندی زناشویی در زنان و مردان معلم می باشد. روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دبیران متأهل مناطق 20 گانه تهران می باشند, حجم نمونه 100 نفر از دبیران 5 منطقه از مناطق 20 گانه تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ که شامل 47 سؤال پنج گزینه ای, و پرسشنامه رضایت شغلی دیویس لافکوسیت و ویس که شامل 20 سؤال پنج گزینه ای است, استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. برای بررسی رابطه بین گروه ها از تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون فریدلی و برای مقایسه میانگین گروه ها از آزمون tمستقل استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل در سطح آلفای 5/. تفاوت معناداری بین متغیرهای مورد بررسی را نشان نداد. به این معنی معلمانی که در رضایت شغلی نمرات بالایی داشتند در آزمون رضایت زناشویی نیز نمرات بالایی راکسب کرده بودند.

لینک کمکی