فایل word مقاله تاثير دانه بندي روي پارامترهاي ديناميکي خاک تحت بارهاي سيکلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير دانه بندي روي پارامترهاي ديناميکي خاک تحت بارهاي سيکلي :

چکیده:
برای کاهش خرابیهای ناشی از زلزله و جلوگیری از اثرات زیانبار آن همچون روانگرایی, رانش زمین و ; نیازمند شناخت دقیق رفتار زلزله از لحظه ایجاد تا رسیدن به سطح زمین هستیم. علاوه بر آن به درک صحیحی از خاک به عنوان محیطی که زلزله در آن منتشر میشود نیازمندیم تا بتوانیم زلزله را به طور دقیقتر تحلیل و بررسی کنیم. تجزیه و تحلیل زلزله بدون دانستن پارامترهای دینامیکی خاک ممکننمیباشد. نسبت میرایی و ضریب برشی خاک از جملهی این پارامترها هستند.در هنگام زلزله خاک بالای سطح آب زیرزمینی غیر اشباع میباشد. رفتار این نوع خاکها تحت آزمایش سه محوری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.با اعمال بارهای سیکلی با فرکانس مشخص,اثر دانه بندی خاک را روی ضریب برشی و نسبت میرایی خاک مورد ارزیابی قرار دادیم.نتایج آزمایش نشان میدهند خاک خوب دانه بندی شده مدول برشی بالاتری نسبت به خاک بددانه بدی شده دارد و همچنین نسبت میراییاین خاک کمتر از نسبت میرایی خاک بد دانه بندی شده است

لینک کمکی