فایل word مقاله ارزيابي اختلالات اسکلتي- عضلاني رانندگان تراکتور مسي فرگوسن 285

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اختلالات اسکلتي- عضلاني رانندگان تراکتور مسي فرگوسن 285 :

چکیده:
ناراحتی های اسکلتی ـ عضلانی بخش عمده ای ازبیماریهای شغلی را درمحیطهای کاری به خود اختصاص میدهد پیشگیری ازبروز این ناراحتی ها مستلزم ارزیابی و اصلاح وضعیت های کاری بااستفاده ازروشهای تحلیل شغلی علم ارگونومی می باشد مطالعه حاضر با هدف تعیین اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلا به این اختلالات برروی رانندگان تراکتور مسی فرگوسن 285 درشهرستان دره شهرانجام شد دراین مطالعه توصیفی ـ تحلیلی وضعیتهای بدنی 140نفر ازرانندگان درچهاروظییفه عملیات و20پوسچر ارزیابی شد ومیزان شیوع اختلالات اسکلتی ـ عضلانی بااستفاده ازپرسشنامه نوردیک بدست آمد اطلاعات جمع آوری شده توسط sPSS20 مورد تحلیل قرارگرفت تجزیه و تحلیل نتایج بااستفاده ازآزمونهای آماری T مستقل Chi-Square)X 5 و آزمون نسبت ها انجام شد P 0/05 به عنوان سطح معنی داردرنظر گرفته شد میانگین سن وزن و قدافراد موردمطالعه به ترتیب برابر 37/22سال 82/47کیلوگرم و 179/27سانتیمتر بدست آمد 85درصد ازافارد مورد مطالعه اظهار کرده اند کهدرطی 12ماه گذشته حداقل دریک ناحیه ازبدن دچاراختلالات اسکلتی ـ عضلانی بوده اند بیشترین اختلالات درناحیه گرن 82/86درصد زانو44/29درصدومچ دست و دست 41/14درصدگزارش شده است این مطالعه نشان داد که میزان شیوع اختلالات اسکلتی ـ عضلانی ناشی ازکاردربین رانندگان تراکتورمسی فرگوسن 285بالا است

لینک کمکی