فایل word مقاله ارزيابي اقتصادي الگوي تلفيقي کشت گياهان پوششي و مرکبات( فاز رويشي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اقتصادي الگوي تلفيقي کشت گياهان پوششي و مرکبات( فاز رويشي) :

چکیده:
در این مطالعه الگوی کشت تلفیقی گیاهان پوششی و مرکبات, بعنوان یکی از کاربرد یترین رو شهای زراعی مبارزه با علف های هرز, از بعد اقتصادی و مالی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. اهمیت استفاده از الگوهای تلفیقی باغداری و زراعت وبویژه بکار گرفتن گیاهان پوششی خانواده بقولات در باغ های مرکبات از بعد اقتصادی و فنی قابل توجه است. اطلاعات این پژوهش به صورت اسنادی و میدانی جمع آوری خواهد شد. منطقه مورد بررسی در این مطالعه شهرستان تنکابن در استانمازندران می باشد. داده هایی این تحقیق ازطریق ثبت اطلاعات هزینه و درآمد سالانه مراحل کاشت, داشت و برداشت وفروش برای چهار محصول زراعی گیاهان پوششی خانواده بقولات شامل شبدر ,لوبیاسبز, سویا و ماش در قطعه نها لهای 5 ساله پرتقال رقم تامسون ناول در بین ردیف های درختان مرکبات در فاز رویشی در ایستگاه تحقیقاتی خرم آباد طی دو سال بدست م یآید. بعد از استخراج اطلاعات و داده های مورد نیاز, با استفاده از نرم افزار کامپیوتریSpss وExcel وبا استفاده از رو شهای پویای ارزیابی طرح ها معیار ارزش حال خالصNPVمعیار نرخ بازده داخلیIRRو روش بودجه بندی جزئی PBتوجیه اقتصادی و مالی طرح بررسی خواهد شد. نتایج مورد انتظار در این پروژه بررسی تاثیر الگوبر سود باغ از طریق تغییر سطح زیر کشت, تغییر عملکرد, کشت محصول جدید و تغییر هزینه های کل می باشد.

لینک کمکی