فایل word مقاله ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي گندم نان و دوروم از نظر جذب و تجمع کادميم در مرحله گياهچه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي گندم نان و دوروم از نظر جذب و تجمع کادميم در مرحله گياهچه :

چکیده:
به منظور ارزیابی ژنوتیپ های مختلف گندم ازلحاظ جذب وتجمع کادمیم درمرحله گیاهچه آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده درقالب Crd بادوتکرار انجام گردید سطوح کادمیم شامل صفرشاهد و 0/25میلی مولار به عنوان کرت اصلی و 10ژنوتیپ گندم به عنوان کرت فرعی درنظر گرفته شد تنوع قابل ملاحظه ای دربین ژنوتیپ ها ازنظر جذب و تجمع کادمیم دیده شد ارقام دوروم تجمع بیشتری نسبت به ارقام گندم نان نشان دادند ژنوتیپ های KDM , PGS PG-1252 بیشترین و داراب 2ومغان 1 کمترین جذب و تجمع کادمیم را دراندام هوایی داشتند

لینک کمکی