فایل word مقاله ارزيابي برخي صفات مورفولوژيک و عملکرد روغن گياه دارويي کدو تخم پوست کاغذي (Cucurbita pepo L. ) تحت تأثير بسترهاي مختلف آلي و سطوح متفاوت کود فسفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي برخي صفات مورفولوژيک و عملکرد روغن گياه دارويي کدو تخم پوست کاغذي (Cucurbita pepo L. ) تحت تأثير بسترهاي مختلف آلي و سطوح متفاوت کود فسفر :

چکیده:
بمنظور شناسایی بهترین تیمار کودی بر روی برخی صفات مورفولوژیک و درصد روغن کدو تخم پوست کاغذی آزمایشی درقالب طرح اسپلیت پلات با دو فاکتور بسترهای آلی (خاک, کمپوست پوسیده شده قارچی, کود گاوی و ورمی کمپوست) وسطوح مختلف کود فسفر ( 0و75و100و125 کیلوگرم در هکتار) انجام شد. نتایج نشان داد که در اکثر صفات, تیمار کودی ورمی کمپوست بهترین بستر آلی بود. در کاربرد فسفر به تنهایی در خاک, بهترین غلظت100kg h–1و در کاربرد همزمان بسترهای آلی و غلظت های فسفر, بهترین تیمار کود ورمی کمپوست با غلظت100kg h-1 بود.

لینک کمکی