فایل word مقاله ارزيابي پايداري عملکرد علوفه در اکسشنهاي Agropyron cristatum با استفاده ازروشهاي ناپارامتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي پايداري عملکرد علوفه در اکسشنهاي Agropyron cristatum با استفاده ازروشهاي ناپارامتري :

چکیده:
عملکرد علوفه 81 اکسشن از گونهAgropyron cristatumدر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکراردر دو محیط آبیاری نرمال بدون تنش و دیم تنش در سه ایستگاه تحقیقاتی مشهد, کرج و بروجرد مورد بررسی قرارگرفت. براساس نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنیدار در بین اکسشنها, مکانها و شرایط رطوبتی مشاهده شد. بر اساس مقایسه میانگینها اکسشنهایG و 9 G1 ,G8 ,G81 ,G81 ,G88 ,G81 ,G81 ,G7 ,G81 ,G6 بیشترین عملکرد علوفه را داشتند. نتایج حاصل از روشهای ناپارمتری نیز نشان داد که اکسشنهایG1 ,G9 ,G81 ,G17وG86دارای بیشترین پایداری بودند و اکسشنهایG و 88 G81 ,G81 ,G81 ,G1 دارای پایداری مطلوبی بودندبنابراین در مجموع میتوان بیان داشت که اکسشن 9G به همراه اکسشنهای1G و 88 G81 ,G81 ,G81 ,Gوعنوان اکسشنهایی که پایداری بالا نشان دادند و دارای عملکرد مطلوبی نیز بودند قابل معرفی برای برنامههای اصلاحی در شرایط آب و هواییمناطق مورد بررسی میباشند

لینک کمکی