فایل word مقاله ارزيابي تابع زيان اپسيلون و تابع زيان درجه دوم در پيش بيني هدايت هيدروليکي اشباع خاک با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي تابع زيان اپسيلون و تابع زيان درجه دوم در پيش بيني هدايت هيدروليکي اشباع خاک با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان :

چکیده:
ماشین بردار پشتیبان از روشهای نسبتاً جدید یادگیری با ناظر است که برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده میشود. در این تحقیق با هدف ارزیابی مدل SVR در پیشبینی هدایت هیدرولیکی اشباع, از روش چاهکهایپوششدار و از تابع هسته شعاعی و توابع زیان اپسیلون و درجهدوم استفاده شده و برای سنجش نتایج, سه شاخص 2 R , RMSE و NRMSE انتخاب گردید. نتایج نشان داد مدل SVR دارای دقت بسیار خوبی در پیشبینی هدایتهیدرولیکی می باشد. همچنین تابع اپسیلون دارای دقت بالاتری نسبت به تابع درجه دوم می باشد اما از نظر زمان اجرا, تابع زیان درجه دوم نسبت به تابع اپسیلون برتری دارد

لینک کمکی