فایل word مقاله رهبري توزيع شده: راهي جهت عدالت سازماني پايدار در مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رهبري توزيع شده: راهي جهت عدالت سازماني پايدار در مدارس :

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری توزیع شده بر عدالت سازمانی می باشد, جامعه آماری کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر کرج بود که با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ایی, 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه استاندارد شده بود که روایی و پایایی آنها در سطح مطلوبی بر آورد شد. تحلیل نتایج با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که رهبری توزیع شده تاثیر معنی داری بر درک عدالت سازمانی از سوی معلمان دارد, با این وجود میزان تاثیر گذاری تجارب رهبری (b=0/308)بر عدالت توزیعی بیشتر از سایر ابعاد بود.

لینک کمکی